Site Loader

Vraag 6:

Volgens de Aldi
uitspraak/ artikel 7:669 lid 3 sub c is opzegging wegens frequent
ziekteverzuim door de kantonrechter mogelijk. Frequent ziekteverzuim met voor
werkgever onaanvaardbare gevolgen is redelijke grond mits een en andere niet te
wijten is aan onvoldoende zorg werkgever voor arbeidsomstandigheden en geen
herstel binnen 26 weken en binnen die periode bedongen arbeid niet kan worden
aangepast.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Volgens artikel
7:671b BW is UWV bevoegd voor ontbinding wegens ziekte tenzij UWV-verzoek
heeft geweigerd en of er sprake is van overeenkomst voor bepaalde tijd die
tussentijds niet kan worden opgezegd.

Advies: Om
passende arbeid aan Dirk te bieden. Eerst binnen de organisatie zelf en als dit
niet mogelijk is in een ander bedrijf.

 

Vraag 7:

Connexxion
heeft op grond van artikel 7:658a BW re-integratieverplichtingen.

Connexxion moet de zieke werknemer een plan van aanpak voor re-integratie
opstellen, de zieke werknemer eigen dan wel passende arbeid laten verrichten en
zo nodig inschakeling in passende arbeid bij een andere werkgever stimuleren
terwijl de werknemer zijn eigen arbeidsovereenkomst behoudt.

 

Vraag 8:

Dirk moet dit
voorstel niet accepteren. Dit omdat hij op de afdeling administratie vanaf 1
april 2017 stapsgewijs werkt en als secretaresse vanaf 1 juli 2017 werkt. Dit
betekent dat de 2 jaar termijn niet is verstreken waardoor hij volgens artikel
7:629 lid 12 BW 70% van zijn oude loon (€4000) moet verdienen.

 

 

Vraag 9:

Volgens artikel
7:629 lid 10 BW  moet Connexxion
opnieuw beginnen met tellen. Dit doordat de 2 jaar termijn is verstreken. Dus
Connexxion moet 70% van de huidige salaris betalen namelijk het salaris van
secretaresse. (70% van €2000)

 

Vraag 10
Volgens Artikel 7:669 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst
opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing niet mogelijk
is. Volgens artikel 7:670 lid 1 sub b BW is ziekte een redelijke grond.

Maar volgens artikel
7:670 lid 1 sub b BW kan de werkgever niet opzeggen gedurende de tijd dat
de werknemer arbeidsongeschikt is, tenzij de aanvang is genomen nadat een
verzoek om toestemming door UWV is ontvangen.

Op grond van artikel
7:671a lid 5 BW krijgt Connexxion geen toestemming van UWV om Dirk te
ontslaan, omdat er geen sprake is van vervallen arbeidsplaatsen.

 

Als Connexxion
toestemming zou krijgen van UWV zouden ze op grond van artikel 7:677 lid 4
Dirk een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag van het in geld
vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou
hebben, indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Sonya!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out